ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Általános tudnivalók

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) eReNdesign – Archív-Hungária Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zsigmond utca 6/B), valamennyi megrendelésre vonatkozó ajánlatára, egyéb jognyilatkozatára és megbízóval kötött szerződésére.

Jelen ÁSZF abban az esetben is alkalmazandó, ha eReNdesign – Archív-Hungária Kft. és a megbízó egyedi szerződést kötnek egymással. Amennyiben az egyedi szerződés feltételei és a jelen ÁSZF előírásai között eltérés van, úgy az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

A jelen ÁSZF-t és annak esetleges módosításait az eReNdesign – Archív-Hungária Kft.  a hivatalos honlapján (https://erendesign.hu) teszi közzé. Kérésre az eReNdesign – Archív-Hungária Kft.  az ÁSZF-t egyéb módon is üzleti partnerei rendelkezésre bocsátja.

 

Fogalmak

ÁSZF: Megrendelésre létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek

eReNdesign: Archív-Hungária Kft.; Rácz Norbert ügyvezető

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zsigmond utca 6/B.

Adószám: 11088743-2-06

Webcím: https://erendesign.hu

E-mail cím: erendeign@gmail.com

Telefonszám: +36 70 3159193

 

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott mind az e-mailben, mind a postai úton tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.

Megbízási díj:

- Az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. által az árajánlatban közölt bruttó megbízási díj.

- Minden egyéb esetben:

-  a Magyar Építész Kamara „Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói” alapján https://mek.hu/index.php?link=dijszabas_dijszamitas

- a Magyar Építész Kamara „Belsőépítészeti szolgáltatások díjszámítási szabályzata” alapján

Megbízó: eReNdesign – Archív-Hungária Kft.-nek szóbeli, vagy írásos megbízást adó, vagy ez alapján szerződést kötő természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb jogalany.

Szerződés: A eReNdesign – Archív-Hungária Kft. és a Megbízó között építészeti vagy belsőépítészeti design, lakberendezési tanácsadás, 3D látványtervezés, lakberendezői feladatokra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó egyedi megállapodás.

Szolgáltatás: A eReNdesign – Archív-Hungária Kft.ő által vállalt lakberendezői és tervezési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése.

 

 

Megrendelési tudnivalók

A jelen ÁSZF tárgya: a Megbízó részéről megadott ingatlan/ingatlanrész eReNdesign – Archív-Hungária Kft. általi megtervezésével kapcsolatos feladatok és ezeknek a Megbízó általi megrendelése.

A Megbízó a Honlapon keresztül a "Kapcsolat" menüpont alatt, illetve közvetlenül az erendesign@gmail.com címre küldött elektronikus levéllel árajánlatot (a továbbiakban: Árajánlat) kérhet. Igényfelmérő kérdőív kerülhet kiküldése a Megbízónak az általa megadott elektronikus levelezési címre. A kitöltött igényfelmérő kérdőívet Megbízó elektronikus úton visszaküldi eReNdesign – Archív-Hungária Kft. részére A kitöltött igényfelmérő kérdőív alapján eReNdesign – Archív-Hungária Kft. elkészíti az Árajánlatot és azt megküldi elektronikus úton Megbízónak. Megbízó válasz e-mail küldésével elfogadja az Árajánlatot. Az Árajánlat elfogadásával Megbízó elfogadja az ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot. Az ÁSZF a https://erendesign.hu honlapon mindenkor elérhető.

A megrendelés elfogadásáról eReNdesign – Archív-Hungária Kft. elektronikus úton visszaigazolást küld Megbízó részére. A Visszaigazolás elküldésével jön létre a Szerződés.

Fizetési feltételek

Az árajánlatban feltüntetett ütemezés vagy egyedi megállapodás szerinti ütemezés szerint a Megbízó köteles az egyes részszámlákban feltüntetett határidőn belül a szolgáltatás díját eReNdesign – Archív-Hungária Kft. részére megfizetni.

eReNdesign – Archív-Hungária Kft. az árajánlatban rögzített ütemezés szerint az egyes tervezési szakaszok elvégzése után a tervek átadásakor de legkésőbb átadást követő 8 napon belül nyújtja be a számlát.

Késedelmes fizetés

A Megbízó késedelmes fizetés esetén köteles a mindenkori jegybanki alapkamat +8%-nak megfelelő késedelmi kamatot megfizetni eReNdesign – Archív-Hungária Kft. részére.

Amennyiben a Megbízó fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, eReNdesign – Archív-Hungária Kft. 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megbízónak. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi kamattal növelt összegének érvényesítése érdekében követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

eReNdesign – Archív-Hungária Kft. tájékoztatja a Megbízót, hogy a Megbízóval szemben fennálló követelése (azaz a jogos érdeke) érvényesítése érdekében jogosult a követelés érvényesítése érdekében harmadik személynek, így különösen ügyvédi irodának és/vagy követeléskezelő cégnek megbízást adni. A Megbízó jelen Szerződésben összefüggésben kezelt adatait eReNdesign – Archív-Hungária Kft. a követelés érvényesítése érdekében követeléskezelő részére átadhatja.

 

Tervmódosítás

eReNdesign – Archív-Hungária Kft. a Megbízó által jóváhagyott terven Megbízó hozzájárulása nélkül módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai kötelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik. Ezen esetekben Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

A Megbízó a terven három alkalommal kezdeményezhet kisebb módosítást díjmentesen (a terv szakmai tartalmának max. 10% erejéig), amennyiben nem mond ellent a tervezési koncepciónak, és nem bejelentés vagy engedély köteles.

Megbízó a módosítás igényét elektronikus úton köteles eReNdesign – Archív-Hungária Kft. közölni.

 

Teljesítés

eReNdesign – Archív-Hungária Kft. a Szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg Teljesítés igazolást állít ki.

 

Felelősség, kötelezettség

A tervezési terület megközelíthetőségéről a Megbízó köteles gondoskodni, ennek (részleges) hiányában a eReNdesign – Archív-Hungária Kft. meg kell ismételnie a helyszíni szemlét/felmérést, melynek díját a Megbízó köteles viselni.

Megbízó jogosult a tervek átvételét követő 15 munkanapon belül egy alkalommal történő véleményezésére és változtatások kérésére. A véleményt az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. írásos formában el kell juttatni, melynek végrehajtását az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. csak indokkal utasíthatja vissza (jogszerűtlenség, műszaki megvalósíthatóság akadálya, ésszerűtlenség). Amennyiben a Megbízó a terveket 5 munkanapon belül nem véleményezi, azok ráutaló magatartással automatikusan jóváhagyottnak minősülnek.

Megbízó köteles az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. számára a Dokumentáció elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.

Megbízó köteles az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. kérésére a tervezési folyamatban felmerülő lényeges kérdésekben 5 naptári napon belül állást foglalni, utasítást adni.

Megbízó feladata, hogy céljairól az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. teljes körűen tájékoztassa. A szükséges Hatósági engedélyek beszerzése a Megbízó feladata.

Megbízó köteles az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. által készített terveket átvenni, átvételkor a teljesítésigazolást aláírni, a szolgáltatások és a vállalt külön szolgáltatások díjának, valamint az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. felmerült és igazolt költségeinek megfizetésére.

Megbízó jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. együttműködve jár el.

 

A szerződés megszűnése

Az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. jogában áll a szerződést felmondani, ha:

- Megbízó az esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, az eReNdesign – Archív-Hungária Kft.nyolc napos póthatáridőt köteles kitűzni a fizetési kötelezettség teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Lakberendező egyoldalú elállással élhet.

- Az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. 15 napon belül nem kap választ a tervezéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseire

- A Megbízó részéről 3 alkalomnál többször lép fel tervmódosítási igény az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. a 4. módosítási igényt megtagadhatja, a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését követelheti.

- Megbízó felszólítás ellenére jogszerűtlen, műszakilag megvalósíthatatlan, ésszerűtlen utasításokat ad a tervdokumentáció készítésére vonatkozóan eReNdesign – Archív-Hungária Kft. módosítási igényt megtagadhatja, a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését követelheti.

Megbízónak jogában áll a szerződést felmondani, ha:

- amennyiben a tervdokumentációt a szerződésben maghatározott ideig nem kapja meg írásban felszólítja az eReNdesign – Archív-Hungária Kft.-t, amennyiben felszólítás után 5 nappal sem kapja kézhez a terveket a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja

- az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. nem a leírtaknak megfelelően készíti el a terveket

A felek a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 5 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban - a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével - a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani. A Szerződés felmondása esetén az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. –t megilleti az addig elvégzett szolgáltatásainak díja és azzal felmerült, igazolt költségeinek megtérítése.

 

Szerzői jogok

Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásnak minősülő tervekkel kapcsolatos szerzői jogok eReNdesign – Archív-Hungária Kft. –t illetik.

Felhasználás

Megbízó a tervdokumentáció megvásárlásával (kifizetésével) felhasználói jogokat szerez, melyek korlátozott jogok. Az átadott terveket kizárólag jelen szerződésben meghatározott ingatlan átalakítására jogosult felhasználni saját részére felhasználni, nem jogosult azt másnak átadni, többször felhasználni, Magyarország területi hatályán kívül használni, nem jogosult más alkalommal arculati tervként használni. További felhasználás esetén az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. –nek jogdíjat köteles fizetni, melynek összegéről alkalmanként tárgyalnak.

A tervek felhasználási joga kizárólag az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. felé történő teljesítésigazolás megtörténte-, és a kiállított számla pénzügyi rendezése után száll a megbízóra!

 

A Megbízó vállalja, hogy a munka lezárulta után, az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. képzett fotóssal az ingatlant fotózza és az elkészült képeket weboldalán, Facebook oldalán és Instagram oldalán közzé tegye, valamint pályázatokon induljon illetve online és offline felületeken referenciaként használja, az ingatlan pontos helyének megjelölése nélkül.

 

Az ÁSZF egyoldalú módosítása

Az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt egyoldalúan módosítani.

Az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megbízóval közli.

Megbízónak joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megbízó felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta.

 

Adatkezelés

Az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. a mindenkor hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megbízó személyes adatait. Az eReNdesign – Archív-Hungária Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a https://erendesign.hu alatt található.

 

Egyebek

A Megbízó panaszjogával A Lakberendező telefonon, illetve levél és e-mail útján élhet. eReNdesign – Archív-Hungária Kft. az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak Írásbeli formában érvényes.

A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben a megrendelésre a tartalom változatlan visszaidézésére, a Megbízó személyének és a megrendelés megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A Megbízó hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

 

Hódmezővásárhely, 2021. 09. 26.

Rácz Norbert

ügyvezető

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Bevezetés

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a Archív-Hungária Kft.. (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező érvénnyel ismer el. Jelen szabályok kialakítása az Európai Uniós adatvédelmi rendelete, az Európai Parlament és a Tanács (EU.) 2016/679 számú rendelete, a „29-es munkacsoport” állásfoglalásai, valamint a kapcsolódó tagállami előírások, és azok jogharmonizációt célzó törvényei, rendeletéi és ajánlásai alapján történt.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Fogalom meghatározások

„Érintett” minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő rögzíti, kezeli, tárolja.

Személyes adat: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, amivel elérhető vagy azonosítható az érintett. Például: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, okmányazonosítók, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, bankszámla adatok.

Adatkezelő: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatokat kezeli. Adatkezelő minden olyan személy vagy szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a személy vagy szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Például archiváláshoz vagy számlázáshoz igénybe vett szoftver üzemeltetője, számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezet stb..

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közük, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása-, az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Termináleszköz: az a számítástechnikai vagy telekommunikációs eszköz (így például különösen de nem kizárólagosan laptop, asztali számítógép, táblagép, okostelefon), amelyről a honlapot felkeresik és/vagy elérik.

 

A szervezet bemutatása

Az adatkezelő neve: Archív-Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített neve: Archív-Hungária Kft.

székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zsigmond utca 6/B.

elérhetősége: archivkft@gmail.com; 36 70 3159193

Adatvédelmi Felelős: Rácz Norbert

elérhetősége: : archívkft@gmail.com

 

A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

A kezelt adatok: A portál látogatása során, a szerveren biztonsági okokból rögzítésre kerül az Érintett hálózati identitása: számítógépének IP-címe és az Érintett által használt szoftverkörnyezet, valamint látogatásának időpontja, és a megtekintett oldalak címe. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics

Szervezetünk hírlevél-szolgáltatást jelenleg nem üzemeltet. Az „elérhetőségeink” menüponton keresztül teremthet kapcsolatot szervezetünkkel. Az elektronikus kapcsolattartás kezdeményezése során - ha felveszi velünk a kapcsolatot - esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek.

Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül - a jogszabályokban kifejezetten meghatározott kivételekkel - nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.

Adatkezelés célja: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint jogszabályban meghatározott feladataink ellátása során használjuk fel.

A weboldal adatkezelésének időtartama: Az Érintett által önként megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük, (amíg nem kéri az általa megadott adatok törlését) A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket. Munkatársunkkal való személyes kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatokat, - mint a minden Érintett-i adatot - az Adatkezelő a megadott adatok tartalmának és a kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárásnak megfelelően minősít. A jogszabályi környezet által meghatározott adatokat a jogszabályban meghatározott őrzési időt követően, az Adatkezelő jogos érdekkörben nyilvántartott adattá minősít, amennyiben a jogszabályban meghatározott őrzési idő lejárata a fizetésképtelenségi eljárászáráshoz kapcsolódó irattári tervben meghatározott selejtezési időt megelőzően lejár. Azokat az személyes adatokat, amelyeket szerződéses jogviszony létrejötte során (pl. vagyonértékesítési eljárás) használ fel az Adatkezelő, a szerződés lejártát (teljesülését) követően minden Érintett-i adatot az Adatkezelő jogos érdekkörben nyilvántartott adattá minősít, amennyiben szerződéses jogviszony lejárata megelőzi a kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárás záráshoz tartozó irattári tervben meghatározott selejtezési időt.

Az adatkezelő szervezet működésével kapcsolatos megkeresések esetében az érintett személyes adatainak önrendelkezési jogát a rendeletben meghatározott módon biztosítja az adatkezelő.

Az adatkezelés célja olyan integritás-irányítási rendszer fenntartása és üzemeltetése, amelynek része az elektronikus kommunikáció kronologikus áttekinthetősége. Jogalapja a szervezet jogos érdeke. Érintett bármikor kérheti adatainak törlését ebben az esetben is. Önrendelkezési jogával azonban csak a törvényben lefektetett, helyreigazításra vonatkozó mindenkori határidő eltelte után történik meg.

A weboldal működésével kapcsolatos funkcionális adatvédelmi tájékoztató

Jogszabályban előírt közzétételi kötelezettség

Adatkezelés célja: A jogszabály által előírt közzétételi kötelezettség vonatkozik a fizetésképtelenségi eljárások weboldali megjelenítésének kötelezettségére. Az itt közzétételre előírt adatok jellemzően nem természetes személy személyes adatainak közzétételét írják elő, de előfordulhatnak speciális esetekben, hogy a megjelenő adatok személyes adatokat tartalmaznak.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabály

Adatkezelő által kezelt személyes adatok: Név, Cím, Email cím, Eljárás kategória, Azonosító, Cég neve, Székhely, Cégjegyzékszám, Szakértő neve, Levelezési cím Adatok kezelésének időtartama: jogszabály változása vagy a tevékenységi kör átalakulása megszüntetése

Adatfeldolgozók: Archív-Hungária Kft.

Fontos figyelmeztetések

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

Érintettek adatkezelése

A szervezet vonatkozásában, az Érintett-i adatok nyilvántartása a szervezet saját munkavállalói, az eljáráshoz nem kapcsolódó szervezeti működés során a partner kapcsolatai során keletkezik. Ezen kapcsolatrendszer tekintetében a felszámoló szervezet munkavállalók vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezők esetén egyéni személyes tájékoztató keretében írásban hívja fel az Érintettek figyelmét a személyes adatok védelmét szolgáló jogszabályi környezetben meghatározott jogaira, és a felszámolószervezet, által nyilvántartott adatokra, azok céljára, jogalapjára és tárolási idejére.

Adatbiztonsági tájékoztató

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek. A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó felelős. A tévesen megadottadatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.

Adatvédelmi incidens bejelentése

Tekintettel arra, hogy adatvédelmi incidensek bármelyik adatkezelőnél előfordulhatnak, és ilyen esetekben az adatkezelőknek a rendeletben meghatározott és a tagállami szabályozásban pontosított határidőben kell reagálniuk, fontos, hogy mint Adatkezelő mindent megteszünk az incidensek megelőzésére. Az Adatkezelő belső szabályzatban rendezte az incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket, felelősségi köröket (ez tartalmazza a hatóság felé történő bejelentéssel kapcsolatos tennivalókat és az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos lépéseket is) Az incidensek belső nyilvántartási rendjét ki kialakította.

Ugyanakkor kérjük Felhasználóinkat hogy amennyiben bármilyen arra utaló jelet éreznek weboldalunk használata során amely arra utal, hogy

-           személyes adataik feletti rendelkezés elvesztették vagy a jogaik korlátozását észlelik

-           a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést tapasztalnak

-           adatok bizalmas jellegének sérülését, feltételezik

azt az Adatkezelőnek haladéktalanul jelezzék, hogy megtehessük a szükséges lépéseket. Érintettek jogai és általános jogorvoslati lehetőségei A hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...).

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen,

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

- Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését

- Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.

- Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

- A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem záija ki - vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Adatvédelmi főhatóság

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22IC.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu